اصول مقابله با نشت آلودگی های نفت در محیط زیست - قسمت سوم


اصول مقابله با نشت آلودگی های نفت در محیط زیست - قسمت سوم

  جمع آوری دستی

پاکسازي لکه هاي کوچک نفتی در مناطق دورافتاده معمولاً به روش دستی صورت می گیردجداسازي نفت هاي سنگین نسبت به نفت هاي سبک در این روش خیلی سریع تر انجام می گیرد

 در این روش بوسیله سطل و دیگر وسایل بصورت دستی اقدام به جمع آوری آلودگی وبا قایق یا لنج در سطح رودخانه وسایر موانع ایجاد شده مصنوعی و همچنین در حاشیه رودخانه که آلودگی ها بر اثر کاهش سرعت جریان آب گیرافتاده اند انجام می شود.

 

جداسازی و از بین بردن زائدات مربوط به آلودگی هاي نفتی

پس از اینکه نفت از روي سطح آب و یا خشکی جمع آوري شد، باید در مخازنی به طور موقت نگهداري شود، پس از نگهداري در مخازن، آب و ذرات موجود در آن جداسازي می شود. در این حالت یا نفت مجدداً جمع آوري می شوند و یا به صورت مواد زائد نفتی دور ریخته می شود. از پمپ ها براي انتقال از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می شود.

زمانی که نفت از روي سطح آب جمع آوري می شود، باید مخازن مناسب براي جمع آوري نفت وجود داشته باشد. گاهی اوقات نفت جمع آوري شده شامل ذرات معلق در آب است که این مسئله باعث افزایش حجم در محل نگهداري نفت خواهد شد.

انواع مختلفی از مخازن براي جمع آوري نفت جمع آوري شده وجود داردمخازن قابل حمل انعطاف پذیر  که معمولاً از ورق و قاب هاي پلاستیک ساخته شده اند که این مخازن، معمول ترین روش ذخیره سازي مواد نفتی در روي خشکی ویا دریا هستند.

گاهی اوقات براي ذخیره سازي نفت هاي جمع آوري شده از گودالها و یا کانالهایی که از قبل آماده شده اند، استفاده می گردد، این گودالها به وسیله ورقهاي پلیمر پوشش داده می شوند، این شکل از ذخیره سازي براي نفت هاي فرار مناسب نیست.

 

استفاده از پمپ های بالن دار

استفاده از پمپ های بالن دار که در سطح سیال شناور مانده و قابلیت پمپاژ نفت با ضخامت مختلف از سطح آب را با استفاده از تنظیم پایه های پمپ دارند.

در این زمان با استفاده از پمپ های هیدرولیکی یا برقی که در سطح آب توسط بالن های هوا شناور هستند و قابل تنظیم برای پمپاژ سیال در عمق های مشخص از سطح آب هستند مکیده شده و به سمت مخازنی موقت یاseptic tank  هدایت می شوند..

در مدلهای جدیدتر این نوع تکنولوژی قابلیت شناسایی لکه های نفتی را داشته و آن را به درون خود می مکد. این دستگاه مجهز به فیلترهایی است که مواد نفتی را پس از جدا سازی از آب، درون خود و در محفظه هایی که قابل تخلیه شدن و استفاده مجدد هستند نگه می دارد و از سویی دیگر آب وارد شده را به شکلی پاک و بدون آلودگی به بیرون پرتاب می کند.

 

پمپ ها

پمپ ها، نقش مهمی در جمع آوري آلودگی هاي نفتی دارند. پمپ ها به عنوان بخش مکمل، تقریباً در تمام انواع اسکیمرها مورد استفاده هستند. پمپ ها، باعث انتقال نفت از اسکیمر به مخازن ذخیره سازي می شوند. این پمپ ها باید توانایی پمپاژ نفت هایی با میزان ویسکوزیته بالا را داشته باشند.

همچنین این پمپ ها باید توانایی برخورد با هواي ورودي به سیستم و ذرات را داشته باشند. سه نوع اصلی از پمپ هاي مورد استفاده در پمپ کردن نفتهاي جمع آوري شده شامل پمپ ها ي گریز از مرکز ، سیستم خلأ و پمپ هاي جابجایی مثبت هستند.

 

جداسازی

جمع آوري نفت توسط اسکیمرها به همراه جذب مقداري آب است که براي جداسازي نفت و آب از یکدیگر وسایل خاصی مورد نیاز میباشد. نفت در مراحله جداسازي از مخلوط آب و نفت جدا می شود، سپس نفت جمع آوري شده در این مرحله باید از بین برود و همچنین میتواند مورد بازیافت و یا به طور مستقیم توسط پالایشگاهها مورد استفاده قرار گیرد.

 گاهی اوقات مخازن ته نشینی و یا جداکننده هاي وزنی به همراه اسکیمرها مورد استفاده قرار می گیرندمخازن قابل حمل نیز به عنوان دستگاههاي جداکننده مورد استفاده قرار می گیرند.

جدا کننده وزنی، متداول ترین شکل جداکننده استساده ترین شکل این جداکننده شامل یک مخزن نگهداري بزرگ است، که درآن مخلوط آب و نفت به مدت طولانی و به منظور جداسازي وزنی نگهداري می شوند.

انواع مختلف جداکننده سانتریفیوژي براي جدا کردن آب از نفت مورد استفاده قرار می گیرد. بخش چرخنده در این دستگاه باعث هدایت آب که وزن سنگین تري نسبت به نفت دارد به سمت مرکز مخزن جداسازي خواهد شد.

این جدا کننده ها از کارایی بالایی برخوردار هستند، اما از لحاظ ظرفیت بسیار کوچکتر از جداکننده هاي وزنی هستند، این جدا کننده ها در برابر ذرات معلق بزرگ کارایی ندارند.

 

از بین بردن مواد زائد مربوط به آلودگی هاي نفتی

از بین بردن مواد زائد مربوط به آلودگیهاي نفتی یکی از مهمترین جنبه هاي عملیات مقابله با آلودگیهاي نفتی است. هر شکلی از بین بردن مواد زائد نفتی بستگی به قوانین کشوري، استانی و محلی دارد. با توجه به اینکه مواد نفتیبازیافت شده شامل محدوده وسیعی از مواد مختلف هستند، که این دسته از مواد جزء مایعات و زائدات جامد بی خطر دسته بندي نمیشوند.

گاهی اوقات کل مواد زائد جمع آوري شده باید دور ریخته شود، به دلیل اینکه جمع آوري مواد جامد معلق آن ها کار بسیار مشکلی است

گاهی اوقات آلودگیهاي نفتی جمع آوري شده پس از طی یک سري مراحل در پالایشگاه ها یا نیروگاههای حرارتی به عنوان سوخت حرارتی مورد استفاده قرار میگیرند

اما گاهی اوقات به دلیل عدم سازگاري دستگا هها و تجهیزات پالایشگاهها به دلیل میزان آب بیش از حد در ترکیبات نفتی، مواد معلق موجود و هزینه بالاي مربوط به پیش تصفیه نفت استفاده از این ترکیبات نفتی توصیه نمی شود.

نفت هاي سنگین تر بدون مواد جامد معلق می توانند به همراه آسفالت به عنوان پوشش جاده مورد استفاده قرار بگیرند، از دیگر روش هاي از بین بردن آلودگیهاي نفتی، سوزاندن آلودگی ها ي نفتی است در این روش حجم زیادي از آلودگیهاي نفتی در مدت زمان کوتاهی از بین می روند.

 

عوامل شیمیایی از بین برنده آلودگی هاي نفتی

یکی دیگر از راههاي مقابله با آلودگی هاي نفتی استفاده از مواد شیمیایی است. مجموعه مختلفی از مواد شیمیایی براي پاکسازي و از بین بردن آلودگی هاي نفتی وجود دارند.

استفاده از مواد شیمیایی براي از بین بردن آلودگی هاي نفتی همیشه تاثیرگذار نخواهد بود و اثر سمیت آن ها بر موجودات آبزي و حیات وحش بیشتر خواهدبود.

 

مواد دیسپرسنت

 مواد دیسپرسنت، یک نام عمومی براي مواد شیمیایی به منظور جمع آوري لکه هاي نفتی است، که تشکیل قطرات کوچک نفتی پراکنده در لایه بالایی آب را تسریع می کند

مواد دیسپرسنت شامل مواد فعال سطحی مانند صابونها و مواد شوینده هستند که داراي اجزا قابل حل در آب و نفت هستند. با توجه به خصوصیات اجزاء مواد فعال سطحی، نفت در آب رفتارهاي متفاوتی از خود نشان می دهد.

مواد فعال سطحی که در مواد دیسپرسنت مورد استفاده قرار میگیرند، تقریباً انحلال پذیري یکسانی در آب و نفت دارند که باعث پایداري قطرات نفت در آب می شوند.

 

بازدارنده ها و شکننده هاي امولسیون

بازدارندها و شکننده هاي امولسیون، موادي هستند که به منظور جلوگیري از تشکیل امولسیون هاي آب در نفت استفاده می شوند، یا سبب تبدیل چنین امولسیون هایی به نفت و آب می گردند

فرمولاسیونهاي مختلف میتوانند هر دو عمل را انجام دهند. امولسیون ها میتوانند به طور جدي عملیات پاکسازي را با افزایش مقدار ماده بازیابی شونده، دور ریز و ذخیره شونده تا سه برابر نمایند.

 

عوامل تجزیه زیستی

عوامل تجزیه کننده باعث افزایش سرعت تجزیه زیستی نفت در محیط زیست خواهند شدتا به حال در حدود 100 نمونه از باکتري ها و قارچ ها پیدا شده اند که قادر به تجزیه ترکیبات اشباع نفت هستند

ترکیبات اشباع معمولاً در حدود 12 تا 120 اتم کربن دارند. بعضی از انواع باکتري ها قادر به تجزیه ترکیباتی هستند که داراي وزن مولکولی کمی هستند.

مناطق مناسب براي بکارگیري باکتريهاي تجزیه کننده زیستی معمولاً مراتع و زمینهاي بایر، که محصولات در آنها رشد نمی کنند می باشد، به دلیل اینکه محصولات تجزیه نشده مثل آسفالتین، رزین و دیگر آروماتیکهاي باقیمانده از عملیات تجزیه زیستی ایجاد مشکل نخواهند کرد.

 

سوزاندن آلودگی هاي نفتی در محل

سوزاندن در محل آلودگیهاي نفتی یکی از روش هاي پاکسازي آلودگی هاي نفتی است که شامل سوزاندن کنترل شده نفت در نزدیک و یا محل وقوع آلودگی نفتی می باشد.

سوزاندن در محل داراي مزایایی نسبت به سایر روشهاي پاکسازي آلودگی هاي نفتی است. ویژگی این روش در این است که مقادیرزیادي نفت در یک ناحیه وسیع و خیلی سریع و در زمانی کمتر از روشهاي دیگر حذف می شوند، که باعث جلوگیري از انتشار نفت به نواحی دیگر شود.

آشکارترین عیب سوزاندن نفت، خروج گازهاي سمی در هوا و یا آب است که بزرگترین مانع در استفاده گسترده و قبول این روش به عنوان یکی از روش هاي مقابله با آلودگی هاي نفتی است

آلودگی های جوي مربوط به ذرات معلق حاصل از دوده ناشی از سوختن نفت، گازهاي حاصل از احتراق ومواد باقیمانده حاصل از احتراق ناقص است که در منطقه عملیاتی وجود دارند. ذرات کربن مهمترین جزء ذرات دوده را تشکیل می دهند.

 

مقایسه روشهای مختلف پاکسازی آلودگی های نفتی نشت یافته در آب

با توجه  به شرایط و موقعیت هر کدام از این رودخانه ها و ویژگی و خواص نفت نشت یافته و مقدار و زمان ریزش نفت هر کدام از راههای یاد شده در فوق و یا مجموعه ای از راهکارها را می توان اختیار کرد در جدول زیر مزایا و معایب هر کدام از این راهکارها به اختصار ذکر شده است.

 

روشهای پاکسازی آلودگی های نفتی نشت یافته در آب

لیست روش­های پاکسازی آلودگی آب­ها بر اساس API

 

1. روش­های فیزیکی پاکسازی

نام روش

نام لاتین

هدف از استفاده

کاربرد

مزیت

محدودیت

1.1- بازیابی طبیعی توسط محیط

Natural Recovery

جلوگیری از تخریب بیشتر محیط­زیست

مناطق دور افتاده،

سرعت بالای تبخیر آلودگی در محیط، موارد نشت کم یا فقدان روش مناسب

بدون هزینه

مضر برای محیط­هایی با گونه­های زیاد زیستی

2.1- بکارگیری         بوم­های تجاری و صحرایی

Booming

کنترل حرکت آلودگی نفتی در آب

بسیار عمومی و فراگیر

اثرات مخرب  زیست­محیطی کمی دارد،

در تمام منابع آبی کارایی دارد

کارایی کم برای سرعت­های بالای آب

عدم کاربرد در جمع­آوری بنزین

3.1- استفاده از     پمپ­های کف­گیر

Skimming

جمع‏آوری آلودگی شناور با توجه به اختلاف جرم حجمی

تمامی منابع آبی

با اعمال کنترل ترددها، اثرات زیست­محیطی کمی دارد

موج، جریان تند و گیاهان شناور کارایی این روش را کاهش می­دهد

4.1- جداکننده­ها و غشاها

Barriers/Berms

هدایت مسیر آلودگی و جلوگیری از ورود آلودگی به یک منطقه خاص

برای نهر و دره­های خشک و          محدوده­های بسته

موثرترین روش برای دور نگهداشتن آلودگی از نقاط حساس

باعث بر هم خوردن نظم در محیط رودخانه و اطراف آن، اخلال در زندگی آبزیان

5.1- جمع­آوری فیزیکی نفت

Physical Herding

آزاد کردن مواد نفتی محبوس در گیاهان و نخاله‏ها،

هدایت نفت به سمت ابزارهای جمع­آوری کننده

دریاچه ها و مخازن کوچک، جریان های کم، رودخانه هایی که دسترسی به سواحل آنها وجود دارد

محدودیت بیولوژیکی ندارد

امکان آغشته شدن گل و لای به نفت و آسیب به لایه های آبی زیرزمینی

6.1- پاکسازی به روش دستی

Manual oil removal

پاک کردن نفت از روی سطح آب

حجم نشتی کم تا متوسط

با اعمال کنترل ترددها، اثرات زیست­محیطی کمی خواهد داشت

آسیب به نقاط حساس (تالاب­ها یا محل رویش گیاهان سطحی)

7.1- پاکسازی مکانیکی به کمک تجهیزات

Mechanical Removal

جمع‏آوری نفت سطحی و کناره­های بدنه­های آبی با استفاده از ماشین‏آلات سنگین

خشکی و آب

امکان جمع‏آوری حجم زیاد آلودگی،  بهترین روش برای پاکسازی کامل

احتمال آسیب به منابع

زیست­محیطی،

ایجاد فرسایش

8.1- استفاده از جاذب‏ها

Sorbents

پاک کردن نفت از روی سطح آب با قرار دادن مواد نفت­دوست

مواردی که نفت نشت یافته روی سطح آب در حال حرکت باشد،  پاکسازی ثانویه در محدوده­های حساس

امکان پاکسازی کامل،

مناسب برای مناطق حساس

احتمال آسیب به محیط در هنگام کارگذاری و جمع‏آوری

9.1- جمع­آوری به کمک مکش

Vaccum

جمع‏آوری نفت با استفاده از دستگاه مکنده

هنگامی که مواد نفتی در لای‏های مختلف یا در میان گیاهان گیر کرده باشد

با اعمال کنترل فعالیت‏ها، اثرات زیست محیطی کمی خواهد داشت

نیاز به نقاط دسترسی در سواحل

10.1- جمع‏آوری نخاله­های آغشته به نفت

Debris Removal

جمع‏آوری خاک و شاخ و برگ و گیاهان شناور

مواردی که گیاهان و نخاله­های سطح آب به مواد نفتی آلوده شده باشند.

جلوگیری از ماندگاری نفت در میان خاشاک و آلودگی طولانی مدت

امکان از ریشه کنده شدن گیاهان و آسیب به پوشش گیاهی

11.1- جمع‏آوری و اصلاح رسوب‏های آلوده

Sediment Reworking

انجام اصلاحات در رسوبات آلوده شده در اعماق از طریق جابجایی شن و ماسه سواحل

در منابع آبی که امکان حضور تجهیزات سنگین دارند، نامناسب برای استفاده در نزدیکی آبگیرهای آب شرب یا کشاورزی، زیستگاه پرندگان

مناسب برای سواحلی که مواد نفتی در ترازهای بالاتر از تراز نرمال آب نشت کرده­اند

ایجاد فرسایش، ایجاد اختلال برای موجوداتی که در اعماق خاک زندگی می­کنند.

12.1- جمع‏آوری گیاهان آغشته به نفت

Vegetation Removal

کندن و خارج کردن گیاهان آلوده از منطقه به منظور پیشگیری از ایجاد آلودگی مزمن

مردابهایی که در آنها پوشش گیاهی انبوه یا شناور روییده است، مواردی که ریسک آلودگی برای حیات وحش بیشتر از تخریب پوشش گیاهی باشد

-

تخریب پوشش گیاهی

13.1- سوزاندن نفت در محل

In-situ Burning

نابود کردن مواد نفتی با سوزاندن

هنگامی که ضخامت آلودگی به 2 تا 3 میلیمتر برسد، تمام منابع آب به جز جاهایی که سوزاندن باعث تخریب بیولوژیکی خاک و عدم باروری گردد

-

آلودگی هوا و انتشار دود، امکان آسیب به گونه های گیاهی وجانوری

14.1- شستشو با آب و ایجاد سیل مصنوعی

Flooding

جمع‏آوری نفت پخش شده در اطراف منابع آب

هنگامی که مواد نفتی داخل شن ها نفوذ کرده است

مناسب برای مناطقی که به شدت آلوده شده و مواد نفتی به صورت سیال با چسبندگی کم هستند

نامناسب برای مواردی که رسوبات نزدیک ساحل حاوی منابع اکولوژیکی غنی هستند

15.1- پاشش آب سرد فشار پایین

Low pressure cold water flushing

پاک کردن آلودگی چسبیده به سازه­ها،گیاهان و سنگ­ها

در مرداب­ها و منابع آبی که نفت شناور در میان گیاهان سطح آب محبوس می­شود.

مناسب برای وقتی نفت هنوز مایع است و به دلیل هوازدگی خشک نشده است.

نامناسب برای مواردی که رسوبات نزدیک ساحل حاوی منابع اکولوژیکی غنی هستند.

16.1- پاشش آب گرم فشار پایین

Low pressure

hot water flushing

پاک کردن نفت غیرشناوری که به بسترهای سفت یا سازه ها چسبیده­اند از طریق انحلال آن در آب

سطوح سنگی آلوده شده،

بسترهای شنی

مناسب برای پاکسازی نفت نفوذ کرده در سواحل

مرگ میکروارگانیزم­ها در اثر تماس با آب داغ، آسیب پوشش گیاهی، امکان نفوذ نفت بهلایه­های زیرین

17.1- تمیزکاری با بخار

Steam Cleaning

پاک کردن نفت چسبیده به سطوح سفت

سازه­ها و سنگ­های بزرگ

آب کمتری در مقایسه با روش­های پاشش آب مصرف می‏شود

از بین رفتن تمام               میکروارگانیزم­ها،جمع‏آوری نفت جدا شده امکان­پذیر نیست،

آسیب به گونه­های زیستی

18.1- ماسه­پاشی

Sand Blasting

پاک کردن نفت سفت شده و قدیمی

سازه­های مصنوعی، دیواره­های ساحلی، مواردی که شستشو با بخار موثر نیست

-

از بین رفتن میکروارگانیزم­ها،

جمع‏آوری نفت جدا شده امکان­پذیر نیست،  آسیب به گونه­های زیستی

 

0 نظر

ارسال نظر