تغییر اقلیم


تغییر اقلیم

تغییر اقلیم چیست؟ 

تغییر اقلیم= فقر
تغییر اقلیم= گرسنگی
تغییر اقلیم= مشکلات سلامتی
تغییر اقلیم= بازدارنده تحصیلی
تغییر اقلیم= مانع توانمندسازی
تغییر اقلیم=  کمبود آب
تغییر اقلیم= تغییر نیاز به انرژی
تغییر اقلیم= معضلات اقتصادی
تغییر اقلیم= اختلال در نوآوری
تغییر اقلیم= نابرابری
تغییر اقلیم= مسائل اجتماعی
تغییر اقلیم= نبرد بر سر منابع
تغییر, اقلیم= فقدان تعهد
تغییر اقلیم= تهدید اقیانوس ها
تغییر اقلیم= تخریب زیست بوم ها
تغییر اقلیم= ناعدالتی اجتماعی
تغییر اقلیم= گرفتاری جهانی

اما

تغییر اقلیم= مشکلی قابل حل به شرط آن که برای حل آن متعهد و متحد باشیم.

0 نظر

ارسال نظر