سختی زدایی از آب به روش تبادل یونی چیست و چگونه انجام می گیرد؟‌‌‌


سختی زدایی از آب به روش تبادل یونی چیست و چگونه انجام می گیرد؟‌‌‌

سختی زدایی از آب به روش تبادل یونیدر روش سختی زدایی از آب به روش تبادل یونی به کمک یک بستر رزینی، کاتیون های کلسیم و منیزیم که عوامل سختی می باشند از آب گرفته شده و بجای آن ترکیبات حاوی سدیم به آب افزوده می شوند، این فرآیند اساس عملکرد سختی گیرهای رزینی می باشد.‌


پس از مدتی بستر رزینی اشباع شده و به منظور جایگزینی مجدد سدیم بایستی به کمک آب نمک(کلسیم کلرید) احیا گردد.‌‌‌‌


توضیحات بیشتر را از اینجا ببینید !‌

0 نظر

ارسال نظر