تبلیغ سازمان WWF بر روی لیوانهای یکبار مصرف


تبلیغ سازمان WWF بر روی لیوانهای یکبار مصرف

تبلیغ سازمان WWF بر روی لیوانهای یکبار مصرف

 

لوله تفنگ دور لیوان چرخیده و پشت سر کسی قرار گرفته که گلوله را شلیک می‌کند، پیام واضح است:


قطع کردن درختان و کشتن حیوانات در نهایت به نابودی خودمان می‌انجامد!

0 نظر

ارسال نظر