تصفیه پساب

فروش مواد تصفیه پساب / قیمت مواد تصفیه آب
فروش مواد تصفیه پساب / قیمت مواد تصفیه آب

پساب های صنعتی

به دلیل تنوع بسیار زیاد مواد شیمیائی مصرفی در صنعت و کاربرد روش های گوناگون در تولید، کیفیت آلودگی پساب های صنعتی بسیار متنوع بوده و بعضاً خطرناک ترین نوع پساب را تولید می کنند.

در اغلب پساب های صنعتی مقدار COD و همچنین چربی و گریس بالا است . به علاوه پساب برخی صنایع حاوی مواد شیمیایی مانند رنگ، هیدروکربنها، ترکیبات آروماتیکی و فنل دار و فلزات سنگین از قبیل  مس، کادمیوم، نقره، جیوه، کرم و نیکل است.

به طور کلی فرایندهای متداول در تصفیه پساب صنعتی را میتوان به دو دسته فرایندهای بی هوازی و چربی گیری تقسیم کرد که بر اساس مشخصات کیفی پساب یکی از این فرایندها و یا ترکیبی از چند فرایند جهت تصفیه طراحی می شود. توانایی طراحی و ساخت انواع  فرایندها ی تصفیه پساب به شرح زیر امکان پذیر است.

الف-فرآیندهای بی هوازی

 • راکتور بی هوازی بافل دار  UABR (Upflow Anaerobic Baffled Reactor)  
 • راکتور بی هوازی بستر لجن با جریان بالا رونده UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) 
 • راکتور بی هوازی بستر لجن گرانوله EGSB (Expanded Granular Sludge Bed)

 

ب-روش چربی گیری

 • سیستم چربی گیری ثقلی  API (American petroleum institute )  
 • سیستم چربی گیر ثقلی با استفاده از صفحات لاملا  CPI (Corrugated Plate Interceptors) 
 • سیستم شناورسازی به کمک هوای فشردهDAF (Dissolved Air Flotation)

 

تصفیه پساب شهری

معمولا برای تصفیه فاضلاب های شهری از روش های هوازی استفاده می شود. از روش های هوازی متداول و پر کابرد می توان به روشهای زیر اشاره کرد:

 

 • فرایند هوادهی گسترده EAAS (Extended Aeration Activated Sludge)
 • راکتور بیوفیلم با بستر متحرک MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)
 • فرایند بی هوازی-انوکسیک-هوازی A۲O (َAnaerobic-Anoxic-Aerobic)
 • راکتور متوالی ناپیوسته SBR (Sequencing Batch Reactor)
 • فرایند راکتور بیولوژیکی غشایی MBR (Membrane Bio Reactor)

 

 

https://b2n.ir/n34786

https://bit.ly/3twpSoO