قطع موقت برق بهتر از استفاده از سوخت مازوت است!


0 نظر

ارسال نظر